Huisreglement

versie 28 jan 2006

 1. vzw Technico Kajak Club (verder TKC of vzw TKC genoemd) heeft nauwe banden met de overkoepelende vzw Technico. De vzw Technico heeft echter geen rechten in de vzw Technico Kajak Club. Dit huishoudelijk reglement is aanvullend aan de statuten van de vzw TKC.
 2. Technico Kajak Club is een sportgemeenschap en daarom zijn de terreinen en gebouwen alleen toegankelijk voor leden en hun familie of gasten. Bij competities of door TKC ingerichte toertochten zijn uiteraard alle deelnemers en hun supporters als gasten welkom.
 3. De toegang tot het clubhuis is voorbehouden voor de TKC-leden en andere leden van de vzw. Bezoekers zijn welkom onder begeleiding van clubleden. Sportievelingen die informatie zoeken of zich wensen aan te sluiten bij de club zijn uiteraard ook welkom. Het clubhuis is geen openbare drankgelegenheid. Het clubhuis is alleen toegankelijk tijdens de openingsuren van de club, dwz na de trainingen en of bij andere door de club georganiseerde activiteiten.
 4. De traditionele clubavond is de vrijdagavond. Afspraken voor weekendactiviteiten kunnen daar nog gemaakt worden. De toogverantwoordelijke is de gastheer van de club. Bij problemen zal hij steeds in eerste instantie overleggen met de aanwezige bestuursleden. De taken van de toogverantwoordelijke, zijn rechten en bevoegdheid, zijn beschreven in het document “Handleiding voor toogverantwoordelijke”.
 5. Het is belangrijk te weten dat je bij het betreden van het clublokaal niet verplicht bent een consumptie te gebruiken zoals in een regulier café. Je bent er als clublid welkom. Het geven van grote rondes is iets dat slechts beperkt mag gebruikt worden. De gewoonte om iets te geven in een klein groepje waar je staat te praten is veel demokratischer en betaalbaar voor iedereen. Gewoon je eigen drank betalen moet de gewoonste zaak van de wereld zijn. Het clublokaal is de huiskamer van de club. Hieruit vloeit dan ook vanzelfsprekend voort dat je niet met druipnatte kleren de kantine komt bevuilen. We hebben zeker respect voor wie de zaak proper probeert te houden.
 6. De toegang tot de kleedkamers en douches is voorbehouden voor de leden die komen trainen, wedstrijden varen of op tocht gaan. Iedereen gedraagt er zich op een normale manier en voor niemand aanstootgevende wijze. Het douchereglement hangt duidelijk zichtbaar ter plaatse en moet ten allen tijde gevolgd worden. Kajakschoenen en andere schoeisel mag nooit in de kleedkamers of doucheruimte komen. Onverantwoord gedrag en/of aanbrengen van schade zal door het bestuur onderzocht worden en het bestuur zal de noodzakelijke acties nemen..
 7. De botenloodsen dienen voor het goed en veilig opbergen van het kajakmateriaal. Alle boten worden enkel gelegd op de daartoe toegewezen plaatsen. Deze plaatsen staan geregistreerd op het ligplan, dat in de loods uithangt. De verantwoordelijke voor de ligplaatsen kan in functie van veelvuldig gebruik de ligplaatsen toekennen. Bij gebrek aan ligplaatsen zal hij dat signaleren en aan het bestuur maatregelen vragen.
 8. Alle clubboten, spatdeks, paddels, zwemvesten en helmen moeten steeds genummerd zijn. Wanneer iemand een defect vaststelt aan clubmateriaal zal hij de verantwoordelijke voor het clubmateriaal daarvan verwittigen. Hij vult een meldingskaart in en stopt die in de daarvoor voorziene postbus (ook ideeënbus). Wie op lichtzinnige of moedwillige manier clubmateriaal beschadigt of verliest zal de geleden schade aan de club vergoeden. Het clubmateriaal wordt grondig gereindigd dwz zeker ook van binnen droog gemaakt en van buiten proper, voor het terug op zijn plaats wordt gelegd of gehangen.
  Clubmateriaal mag alleen gebruikt worden tijdens de openingsuren van de club of tijdens trainingen, tochten of wedstrijden die door de club worden ingericht.
  Op speciale vraag kan het gebruik van clubmateriaal buiten de hierboven opgesomde activiteiten toch aan leden worden toegestaan. Het wordt nooit toegestaan clubmateriaal te gebruiken voor toepassingen waarvoor het niet geschikt is (vb geen poloboten voor wildwater!). De tochtleiders en/of trainers zullen hier op toezien.
 9. Ieder clublid heeft tijdens de eerste 12 maanden van zijn lidmaatschap recht op gebruik van het clubmateriaal. Leden die reeds langer lid zijn kunnen ook nog gebruik maken van het clubmateriaal, maar in geval van onvoldoende beschikbaarheid gaan de nieuwelingen (<12maand) voor.
 10. Het privémateriaal kan op eigen risico in de botenloods gestald worden. De verantwoordelijke voor de ligplaatsen duidt daarvoor een plaats aan en noteert dat op de voorziene lijst. Het materiaal moet minstens met de initialen getekend zijn. Niemand mag gebruik maken van andermands materiaal tenzij met uitdrukkelijke toelating van de eigenaar, dit geldt ook voor klein persoonlijk materiaal zoals polohelmen of paddels.
  Eigenaars van privémateriaal, voor minderjarigen zijn de ouders verantwoordelijk en tekenen, kunnen tegen een borgsom bij de secretaris een sleutel krijgen om ook buiten de openingsuren van de club met hun eigen materiaal te gaan varen en kunnen gebruik maken van het sanitair of douches.. Het is verboden van deze sleutel een dubbel te (laten) maken. De secretaris houdt een register bij van leden en hun toegekende sleutelnummers. Deze sleutel geeft ook toegang tot de toiletten. Niet tot het clubhuis.
  De hoogte van deze borgsom wordt door het bestuur vastgelegd. Bij misbruik van deze sleutel, gebruik van ander privémateriaal zonder toelating of clubmateriaal wanneer de club gesloten is, kan deze sleutel teruggevraagd worden en andere sancties worden opgelegd. De leden letten erop telkens goed af te sluiten bij het verlaten van de club.
  Wanneer het lidmaatschap eindigt, moet de sleutel terugbezorgd worden aan de secretaris.
 11. Om voor de hand liggende veiligheidsredenen mag in de botenloodsen en kleedruimten en douches niet gerookt worden of een andere vorm van vuur gemaakt worden.
 12. Om lid te worden van de Technico Kajak Club moet de kandidaat kunnen zwemmen. Hij moet een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat er geen medisch beletsen is en zich akkoord verklaren met de reglementen van de club en de federatie. Hij moet het voorgeschreven lidgeld betalen. Bij een lidmaatschap van minder dan een vol kalenderjaar kan het lidgeld lager zijn. Bij niet meer betalen van het lidgeld binnen de jaarlijks voorgestelde termijn neemt het lid automatisch ontslag.
 13. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld. Het wordt principieel betaald in de loop van de maand december voor het volgende kalenderjaar. De laatste betaaldatum valt om praktische redenen op 15 december. De ledenlijst van de vzw moeten aanvang januari ter griffie worden neergelegd.
 14. TKC is een sportclub met verschillende niveaus. Er is een verschillende inzet naargelang er competitief aan sport gedaan wordt of enkel aan recreatie. Iedereen maakt voor zichzelf uit op welk niveau hij aan het clubleven wil deelnemen. Het is vanzelfsprekend dat het clublid dan ook de nodige inspanningen en training wil leveren om met de vrienden clubleden op gelijkwaardig niveau te kunnen sporten en niet tot last te zijn.
 15. De klassieke recreatieve benadering is het doen van toertochten per kajak.
  Toertochten kunnen ingericht worden binnen de eigen club en er zijn ook officiële toertochten ingericht door een andere club, waar vaarders van verschillende clubs deelnemen. Aangezien kajakvaren een natuurgebonden sport is hebben we steeds respect voor de natuur. Er wordt bij het in- en uitstappen zorg voor gedragen de oevers zo weinig mogelijk te beschadigen en er wordt zeker geen zwerfvuil achtergelaten. Iedereen neemt zelf zijn afval (van picknick) mee naar huis. De toertochten en andere activiteiten worden ruim op tijd in het clubblad aangekondigd. De organisatie van een toertocht loopt binnen onze club via een inschrijvingslijst op het prikbord en een verantwoordelijke tochtleider. De tochtleider is de verantwoordelijke voor een tocht (verder TL genoemd). Hij zorgt voor de praktische uitwerking van een tocht. Hij bepaalt het vertrekuur, regelt het vervoer en de afhandeling van de vervoerskosten. Hij is meerderjarig en wordt geacht de kajaktocht ook technisch te kunnen begeleiden. Hij mag zicht daarbij uiteraard laten bijstaan door deskundige(r) vrienden. Hij is ook administratief verantwoordelijk voor inschrijvingen, het meenemen van de logboekjes e.d. Hij is de eerste vertegenwoordiger van de club op dat ogenblik. Hij zorgt voor de veiligheid, dus ook voor het meenemen van de EHBO-koffer.
 16. De tochtleider moet geen bestuurslid zijn maar toch minstens iemand die goed bekend is met de manier van werken binnen de club. Hij zorgt voor het goed en prettig verloop van de tocht en houdt daarbij rekening met ieders kunnen. Het is vanzelfsprekend dat de tochtleider op de dag van de uitstap vanuit de club de verplaatsing leidt. De voorgestelde tochtleider kan ook op voorhand leden die onvoldoende ervaren zijn, schrappen van de inschrijvingslijst. Dit moet persoonlijk en met een eerlijke motivatie aan de betrokken kandidaat, en mnistens één (ander) bestuurslid worden meegedeeld. Dit gebeurt ten laatste op de vooravond van de tocht. Wanneer een clublid niet kan beschikken over het voor die tocht geschikt materiaal kan de deelname om veiligheidsredenen geweigerd worden. Ook dit moet op dezelfde manier worden meegedeeld.
 17. De tochtleider doet zijn uiterste best voor het goed laten verlopen van de tocht maar noch hij noch de club kan aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval, voor, tijdens of na de tocht. Iedereen weet dat hij op eigen risico deelneemt aan de verplaatsing en de tocht. Elke deelnemer is zelf persoonlijk verantwoordelijk voor het laden en lossen van zijn boot. Hij zorgt ervoor dat zijn boot behoorlijk vastgebonden is.
 18. Een clublid dat wenst deel te nemen aan een clubtocht schrijft zich tijdig in op de deelnemerslijst aan het prikbord. Wie niet tijdig op de deelnemerslijst staat ingeschreven, kan om praktische (organisatorische) reden door de TL worden geweigerd.
 19. Wanneer de omstandigheden plots gunstig zijn om onder het weekend een extra tocht in te lassen, is dit mogelijk die als clubtocht te organiseren indien de organiserende TL dit ten laatste op vrijdagavond 21.00 uur bekend maakt door een inschrijvingslijst aan het prikbord uit te hangen.
 20. De tochtleider zorgt voor de adminsitratieve afhandeling van een tocht door het inlichtingenblad met de deelnemerslijst zo correct mogelijk in te vullen, zowel wat de deelnemers betreft als de gereden km. de gebruikte auto’s en bootswagens en bijkomende nuttige informatie.
  Hij ontvangt van iedereen de bijdrage in de vervoerskosten en verdeelt dit onder de chauffeurs. Hij vermeldt de studenten, en de autorijders die de clubbootswagens hebben getrokken.
 21. De deelnemers aan een wedstrijddiscipline houden zich aan de reglementen, de afspraken en onderrichtingen van de trainer of zijn plaatsvervanger. Het is in het sportieve belang van zichzelf en de ploeg dat er geregeld getraind wordt. Bij onvoldoende prestaties of inzet beslist vanzerfsprekend de verantwoordelijke trainer (of coach) over het al of niet deelnemen aan een wedstrijd.
  Een toffe geest en sportieve inzet voor mekaar levert in een ploegsport de meeste motivatie op en dus het beste eindresultaat. Maar verlies accepteren hoort ook bij de sport. Het mag alleen de motivatie verhogen.
 22. In geval van veelvuldig afbreken van trainingen/wedstrijden om medische redenen, dient de trainer, de betrokken speler, én eventueel zijn ouders indien het een minderjarige speler betreft, te wijzen op de gevaren van het onverantwoord sporten. Indien geen beterschap optreedt, kan, na overleg met het clubbestuur, een nieuwe medische fiche geëist worden van de speler.
 23. Wanneer een team door ongegronde afwezigheid van één of meerdere teamleden, die vooraf hadden toegezegd, forfait moet geven, zal (of zullen) deze (solidair) de boete voor het forfait betalen. Boetes gegeven door het sportverbond die door persoonlijke schuld van een lid worden opgelopen moeten door het lid zelf worden betaald. Een speler zonder wedstrijdvergunning mag niet opgesteld worden in een wedstrijd.
 24. Iedereen probeert in eerste instantie zelf voor zijn vervoer te zorgen. Vanaf 6 of meer clubledenvaarders kan voor een clubactiviteit gebruik gemaakt worden van een clubaanhangwagen met kmvergoeding door de club. Bij minder vaarders-clubleden kan een aanhangwagen, indien beschikbaar, gebruikt worden maar dan zonder extra vergoeding.
 25. De club stelt in de mate van het mogelijke kosteloos een (of meerdere) aanhangwagen(s) ter beschikking voor het vervoer van het materiaal. De chauffeur van de trekkende wagen dient op eigen kosten te zorgen voor de wettelijk verplichte verzekering en de nummerplaat. Hierbij dient rekening gehouden met het gewicht van de geladen aanhangwagens, afhankelijk van het aantal boten kan dit meer dan 500kg zijn, maar het mag nooit meer dan 750kg zijn. De grote polo-aanhangwagen is o.w.v. die reden met 1 laag verminderd. Bij het laden van de remork moet erop gelet worden dat er voldoende gewicht op de dessel rust.
  Het is verboden met de nummerplaat van een andere dan de trekkende wagen op de aanhangwagen te rijden. Wanneer op dezelfde dag de aanhangwagens voor verschillende tochten en/of wedstrijden nodig zijn, zullen de TL’s ruim vooraf overleggen en naar wijsheid afspreken. Indien dit niet mogelijk is zal het bestuur bij meerderheid de knoop doorhakken. De organisaties die vooraf in de activiteitenkalender zijn ingeschreven, genieten hierbij voorrang op de “laatste-moment-organisaties”.
 26. Een clublid dat zich op één of andere wijze schuldig maakt een overtreding van bovenstaande orde, die de geest in de club verziekt, die grensoverschrijdend gedrag pleegt, zich onsportief gedraagt of een andere verwerpelijke daad stelt, kan met motivering een aangepaste sanctie oplopen en die kan gaan van een opmerking of berisping tot uitsluiting van lidmaatschap.
  Het bestuur is niet verplicht de reden openbaar te maken. De beslissing tot uitsluiting dient bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de betrokkene.
 27. Dopingcontrole:
  – in geval van dopingcontrole moeten de minderjarige spelers een schriftelijke toelating tot dopingcontrole vanwege hun ouders kunnen voorleggen. Zoniet kan de controle niet doorgaan en worden ze automatisch als positief beschouwd
 28. Bij evt. tochten of wedstrijden waarbij overnachtingen gepland worden, is gemengd samenslapen van minderjarigen (< 16 jaar) niet toegestaan. Bij vastgestelde overtreding van dit verbod zullen de ouders zo snel mogelijk telefonisch verwittigd worden en aldus zelf voor de verantwoordelijkheid geplaats worden. Indien ouders van beide kinderen schriftelijk een aanvraag richten aan het bestuur om af te wijken van deze regel zal dit door het bestuur aan de wedstrijd- of tochtleider meegedeeld worden en valt de volledige verantwoordelijkheid bij de ouders.
 29. Om verzekeringsredenen is het verplicht bij het begin en einde van de training in het logboek in te tekenen.
 30. Er bestaat een ideeënbus. De voorstellen of opmerkingen moeten door het bestuur met discretie behandeld worden. Ongehoorde berichten, beschuldigingen of anoniemen nota’s worden niet behandeld.
 31. Dit reglement van inwendige orde (in 30 punten) is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 12-03-2000, aangepast en goedgekeurd in Jan 2003 in de algemene ledenvergadering en kan ook alleen in de ledenvergadering worden gewijzigd.