Statuten

Geldig sinds oprichting op 18 januari 2002

Titel I. – Benaming, zetel, duur, doel
Artikel 1. De vereniging zonder de winstoogmerk draagt de naam “Technico Kajak Club”. De vereniging behoudt zich het recht voor om in alle akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de korte benaming “TKC” te gebruiken.
Art. 2. Haar hoofdzetel is gevestigd in 2300 Turnhout, Stoktsestraat en de VZW heeft een onderafdeling te 2350 Vosselaar, Hoeve 19. Zij kunnen enkel verplaatst worden bij beslissing van de raad van beheer mits statutenwijziging.
Elke verplaatsing wordt gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De vereniging stelt tot doel: Het bevorderen en ondersteunen van de sportbeoefening in het algemeen en van de kajaksport in het bijzonder.
Het organiseren van sportmanifestaties, tornooien, trainingen, het geven van sportonderricht, fitness en het ter beschikking stellen van de hiertoe nodige of nuttige lokalen, gebouwen, terreinen, benodigdheden en materiaal. Het organiseren van activiteiten om het clubleven en clubgeest te bevorderen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel verrechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.
Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II. – Leden, toelating, uittreding
Art. 5. De vereniging bestaat uit werkende leden en toetredende leden.
De volheid van lidmaatschap met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de werkende leden.
Hun aantal is niet beperkt maar het minimum is vastgesteld op drie.
Art. 6. Worden als “werkend lid” beschouwd:
1. Zij die bij de oprichting zijn verschenen
2. Ieder lid dat, voorgesteld door minstens twee leden van de vereniging, toegelaten wordt als werkend lid bij eenvoudige meerderheid in de algemene vergadering.
Art. 7. Worden als “toetredend lid” beschouwd: zij die blijk geven van actieve belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging en die hun aanvraag als toetredend lid schriftelijk hebben kenbaar gemaakt aan de raad van beheer en lidgeld betaalden:
De “toetredende leden” zijn geen leden in de zin en de geest van de wet op de verenigingen zonder winstgevend doel en, alhoewel mede actief, hebben zij geen stemrecht.
De raad van beheer beslist zonder verhaal over de aanneming of uitsluiting van deze toegetreden leden en kan ook vrij hun lidgeld bepalen.
De beslissing tot uitsluiting dient bij aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de betrokkene. Tenslotte kan de vereniging nog ereleden aannemen die enkel geldelijk of moreel de vereniging steunen doch geenszins lid zijn en bijgevolg geen stemrecht hebben.
De algemene vergadering kan aan bepaalde ereleden de titel van erebestuurder toekennen en deze als dusdanig uitnodigen op bepaalde raden van bestuur met adviserende stem.
Art. 8. Elk lid aanvaardt door het feit zelf van zijn lidmaatschap alle bepalingen en verplichtingen die in de statuten vervat staan. Het aanvaarden van de statuten houdt de aanvaarding van een eventueel huishoudelijk reglement in.
De werkende leden, toegetreden en ereleden zijn verplicht
1. de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar bestuursorganen na te leven
2. de belangen van haar vereniging of één van haar organen niet te schaden.

De werkende leden, toegetreden en ereleden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door bij aangetekend schrijven hun ontslag aan te bieden gericht aan de raad van beheer.
Wordt als ontslagnemend geacht het werkend, toetredend of erelid dat overlijdt of de verschuldige bijdrage niet betaalt binnen de maand na de eisbaarheid.
Tot uitsluiting van een werkend lid kan enkel worden overgegaan door de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derden stemmen.
De raad van beheer kan evenwel een lid voorlopig schorsen in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering.
Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezig en kan geen teruggave eisen of vergoeding vorderen van door hem betaalde bijdragen of gedane inbrengen.
Art. 9. Ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout moet, binnen de maand na de bekendmaking van de statuten, een lijst neergelegd worden waarop de naam, voornamen, adres en nationaliteit der statutaire leden in alfabetische volgorde vermeld worden.
Jaarlijks wordt deze lijst aangevuld of gewijzigd.

Titel III. – Bijdragen
Art. 10. De raad van beheer bepaalt de hoegrootheid der lidgelden die eventueel jaarlijks zullen worden betaald door de werkende en toetredende leden. Het zal maximum 80 Euro bedragen. Dit maximum bedrag wordt geïndexeerd; Basisindex is deze van de ondertekeningsdatum.

Titel IV. – Algemene Vergadering
Art. 11. De algemene vergadering wordt samengesteld uit alle werkende leden.
Art. 12. Onder de bevoegdheid van de algemene vergadering valt:
1. Wijziging aan de statuten.
2. Benoeming en herroeping van bestuurders.
3. Goedkeuring van de rekeningen en begroting.
4. Vrijwillige ontbinding van de vereniging.
5. Uitsluiting van leden.
6. Alle beslissingen die enige wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Art. 13. Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden die de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begroting van het komende jaar en het beleid van de bestuurders goedkeurt.
De jaarvergadering komt bijeen op een door de raad van beheer bepaalde datum en plaats. De leden van de vereniging worden voor de algemene opgeroepen bij gewone brief, acht dagen voor de vergadering. De agenda zal bij de oproepingsbrief gevoegd zijn.
De leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid, dragen van een schriftelijke volmacht.
Art. 14. De raad van beheer kan daarenboven de algemene vergadering samenroepen, telkens als het doel of het belang van de vereniging het vereist.
De raad van beheer zal de algemene vergadering bijeenroepen wanneer een/vijfde van de leden zulks aanvraagt.
Art. 15. Al de werkende leden hebben gelijk stemrecht op de algemene vergadering en de besluiten worden genomen bij meerderheid der stemmen van de aanwezige leden. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de leden die zulks wensen. Zij worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vereniging alwaar alle leden er inzage van kunnen nemen.
Art. 16. De algemene vergadering kan over de wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen wanneer het voorwerp daarvan bijzonder is vermeld als agendapunt in de oproepingsbrief en wanneer twee derden van de werkende leden op de vergadering aanwezig is.
Tot geen wijziging kan worden besloten tenzij met een meerderheid van twee derden der stemmen. Verder wordt verwezen naar artikel 8 van de wet van zevenen- twintig juni negentienhonder eenentwintig. Elke wijziging in de statuten moet binnen een maand nadat ertoe besloten is, in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden.
Hetzelfde geldt voor elke benoeming, ontslagneming of herroeping van een bestuurder.

Titel V. – De Raad van Beheer, dagelijks bestuur
Art. 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van twee of meer beheerders die benoemd worden door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaald. Hun mandaat is onbezoldigd en eindigt slechts bij het verstrijken van de duur ervan, hetzij bij hun overlijden, ontslag, herroeping of door verlies van lidmaatschap. De raad kiest onder haar leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn functie waargenomen door de ondervoorzitter.
Art. 18. De raad van beheer heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan bepaalde machten delegeren aan derden.
Art. 19. De vereniging wordt tegenover derden slechts geldig vertegenwoordigd als volgt:
1. voor alle handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde niet meer dan tweeduizend vijfhonderd Euro bedraagt: door de voorzitter, de penningmeester of de secretaris, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden.
2. voor alle handelingen van dagelijks bestuur boven gemelde waarde alsook voor alle handelingen die het dagelijks bestuur te buiten gaan, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt: door twee bestuurders, samen handelend, waaronder steeds hetzij de voorzitter hetzij de penningmeester.
Art. 20. De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van hetzij de voorzitter hetzij van twee bestuurders en de meerderheid moet aanwezig zijn. De vergadering wordt voorgezet door de voorzitter. De besluiten worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen.
Bij gelijkheid van geldige stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering beslissend.
Art. 21. Een huishoudelijk reglement kan door de raad aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.

Titel VI. – Jaarrekening
Art. 22. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de raad van beheer de jaarrekening opgesteld en de begroting van volgend jaar opgemaakt.
Zij worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen en zijn vergezeld van een jaarverslag opgemaakt door de raad van bestuur.
De jaarrekening en de begroting worden ten minste acht dagen voor de algemene vergadering ter kennis gebracht van de werkende leden.
Art. 23. Het dienstjaar begint op één januari om te eindigen op éénendertig december.
Bij uitzondering zal het eerste dienstjaar op heden beginnen om te eindigen op éénendertig december tweeduizend twee.

Titel VII. – Ontbinding, vereffening, aanvullende bepalingen
Art. 24. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering een vereffenaar aan en bepaalt de bestemming die aan het netto-actief van het maatschappelijk bezit zal worden gegeven wat noodzakelijkerwijze een vereniging moet zijn met een analoog doel als de bij deze opgericht.
Art. 25. Al wat niet uitdrukkelijk door deze statuten wordt geregeld, zal onderworpen zijn aan de bepalingen van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig en de wijzigingen hieraan gebracht.